Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nemas Uitvaartverzorging V.O.F.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende levering van roerende zaken, het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden tussen Nemas Uitvaartverzorging V.O.F. (hierna te noemen Nemas Uitvaartverzorging alsmede op alle werkzaamheden van de aan onze onderneming verbonden medewerkers en opdrachtgever.
2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Nemas Uitvaartverzorging slechts wanneer deze nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door de opdrachtnemer.
3. Nemas Uitvaartverzorging dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.
4. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing; ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.
5. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het kosten begrotingsformulier is daarvoor voldoende.
6. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van die overeenkomst, is tot stand gekomen.
7. Nemas Uitvaartverzorging is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van haar leveranciers als ook tussentijdse verhogingen van transportkosten door te berekenen.
LEVERING
8. Het te tekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten: de naam van de opdrachtgever, van de overledene en een kostenbegroting van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen.
9. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Nemas Uitvaartverzorging geen of een richtprijs aangeven met vermelding van raming. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
10. Nemas Uitvaartverzorging is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven.
11. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.
12. De overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. De financiële gevolgen, zowel voordeling als nadelig, van aanvaardbare wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.
13. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Nemas Uitvaartverzorging. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats, c.q. crematorium.
14. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.
15. Alle drukwerk evenals de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door Nemas Uitvaartverzorging verzorgd tenzij anders overeengekomen.
16. Nemas Uitvaartverzorging is slechts voor de kosten van correctie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien er voor zover de noodzaak van rectificatie aan haar te wijten is.
17. Indien het de opdrachtgever is toe te rekenen dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door Nemas Uitvaartverzorging telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is Nemas Uitvaartverzorging voor eventuele fouten in die tekst(en) nIet aansprakelijk.
18. Nemas Uitvaartverzorging is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen wordt bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is Nemas Uitvaartverzorging niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging.
19. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerd of plaatsing in de gekozen bladen zal Nemas Uitvaartverzorging dit uitdrukkelijk onder de aandacht van opdrachtgever brengen.
Betaling:
20. De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 10 dagen na ontvangst van die nota.
21. De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
22. Nemas Uitvaartverzorging is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 20. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 BW.
23. Aan de opdrachtgever, die na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen, wordt de daardoor veroorzaakte incasso kosten volledig in rekening gebracht.
Garantie:
24. Nemas Uitvaartverzorging staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart in overeenstemming met de opdracht.
25. Klachten over de uitvaartverzorging waarvan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk en aangetekend bij Nemas Uitvaartverzorging ingediend te worden.
26. Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 8 dagen na de ontvangst van de nota schriftelijk bij Nemas Uitvaartverzorging ingediend te worden. Nemas Uitvaartverzorging zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen voor afwikkeling van de klacht.
27.Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Nemas Uitvaartverzorging indien dit hen of hun toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kan worden. Zij kan hen niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor hun rekening dienen te komen.
28. Bij onjuiste of niet tijdige reclamering komen alle hieraan verbonden en door Nemas Uitvaartverzorging gemaakte daadwerkelijke kosten voor rekening van koper/ opdrachtgever.
Beperking van de aansprakelijkheid:
29. Nemas Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor sieraden of andere persoonlijke eigendommen van de overledene tijdens opbaring in een rouwcentrum.
30. De aansprakelijkheid van Nemas Uitvaartverzorging voor schade veroorzaakt door gebreken aan het door hen geleverde is beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde.
31. Nemas Uitvaartverzorging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade aan derden of winstderving oftewel gevolgschade. Toepasselijk recht:
32. Op een geheel of gedeeltelijk krachtens deze algemene voorwaarden afgesloten overeenkomst tussen Nemas Uitvaartverzorging en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen:
33. De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake de bevoegdheid van de Kantonrechter en het recht van Nemas Uitvaartverzorging de rechter in de woonplaats van de koper/opdrachtgever te adiëren, bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de tussen Nemas Uitvaartverzorging en koper/opdrachtgever krachtens onderhavige algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten.